ДКЦ ЕЛ МАСРИ

Първото частно здравно заведение в Бургас

ЗА ДКЦ ЕЛ МАСРИ

Диагностично консултативен център „Ел Масри” предлага висококвалифицирани медицински услуги в акушерство и гинекология, вътрешни болести, нервни болести, очни болести, УНГ- болести, кардиология, функционална диагностика, образна диагностика и лаборатория. Здравното заведение разполага със стационар за краткосрочно наблюдение и лечение на пациенти с модерно обзаведени болнични стаи със самостоятелен санитарен възел, както и специално оборудвани стаи за интензивно наблюдение. ДКЦ „Ел Масри” има сключен договор с НЗОК и всички здравно осигурени имат безплатен достъп до медицинските услуги, които предлага здравното заведение.

ЗА СТМ ЕЛ МАСРИ

Службата по трудова медицина “Ел Масри”, регистрирана с Удостоверение № 205 от 16.05.2008 г. на основание чл. 25, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, подадено заявление с вх. № 26 – ТМ – 208/25.04.2008 г. и Заповед № РД 15 – 1293/15.05.2008 г. на министъра на здравеопазването. СТМ е структурно звено в състава на “Ястреб Инвест” ООД гр. Бургас.

Вашите задължения, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, ще бъдат изпълнени качествено от квалифицирани специалисти и експерти по трудова медицина и техническа безопасност.

СВЪРЖИ СЕ С
ДКЦ ЕЛ МАСРИ

Напред >

СВЪРЖИ СЕ СЪС
СТМ ЕЛ МАСРИ

Напред >