Орган за контрол от вид “С” “Ел Масри”

Органът за контрол към „Диагностично-консултативен център „Ел Масри”” ООД – гр. Бургас извършва контрол на параметрите на работната среда на своите клиенти с цел оценка на условията на труд, контрол на работната среда и трудовия процес.

Орган за контрол от вид С „Ел Масри” е акредитиран от ИА „БСА” и има следния обхват на акредитация:

  • Изкуствено осветление на работна среда, в жилищни и обществени сгради;
  • Микроклимат в работна и битова среда – температура, относителна влажност, скорост на движение на въздуха;
  • Шум в работна среда;
  • Шум в жилищни и обществени сгради;
  • Химични агенти на работна среда;
  • Прах във въздуха на работна среда.

ОКС „Ел Масри“ работи с гъвкав обхват на акредитация, предоставен от ИА БСА, съгласно т. 4.1.1 на BAS QR 32 Процедура за акредитация на гъвкав обхват със следната степен на гъвкавост: Приложение на нови (актуализирани) версии (издания) на документи, дефиниращи методите или критериите за оценка на съответствието, използвани от ООС (стандарти или други документи) или документите, които ги заменят.