СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ЕЛ МАСРИ

Службата по трудова медицина “Ел Масри” е регистрирана с Удостоверение № 612 от 30.11.2016 г. на основание чл. 25, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, подадено заявление с вх. № 26 – ТМ – 14/11.11.2016 г. и Заповед № РД 01 – 54/27.03.2014 г. на министъра на здравеопазването.

Вашите задължения, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, ще бъдат изпълнени качествено от квалифицирани специалисти и експерти по трудова медицина и техническа безопасност.

Съгласно чл. 12 от Наредба № 4 / 1998 г. служба по трудова медицина “Ел Масри организира и провежда семинар- обучение на тема “Здравословни и безопасни условия на труд” за обучение на представителите в комитетите /КУТ/. Издава се удостоверение за преминато обучение. Семинарите се провеждат в Хотелски комплекс “Галина Палас”.