Акредитирана лаборатория – контрол от вид “С”

Основната функция на СТМ Ел Масри е свързана с осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд. Условията на труд са здравословни, когато параметрите на работната среда отговарят на санитарно-хигиенните норми и изисквания и създават условия за запазване на здравето и работоспособността на работещите.

През 2005 г. лабораторията получи сертификат от Българска служба за акредитация. Ние сме първата акредитирана лаборатория, която извършва контрол на факторите на работната среда на своите клиенти с цел оценка на условията на труд, контрол на работната среда и трудовия процес.

Параметрите, контролирани от лабораторията са:

  • Изкуствено осветление на работно място, в жилищни и обществени сгради – осветеност;
  • Микроклимат на работно място – температура, относителна влажност, скорост на движение на въздуха;
  • Шум в производствени, жилищни и обществени сгради – еквивалентно ниво на шум;
  • Химични агенти на работно място – концентрация във въздуха на работната среда;
  • Прах на работно място – инхалабилна фракция на невлакнести прахове;
Комплексното въздействие на факторите на работната среда, тяхното измерване и оценяване, създават документалната база за извършване “оценка на риска”, така както изисква Законът за здравословни и безопасни условия на труд. Анализирането и оценяването на риска е една от основните мерки за осигуряване на добра защита на безопасността и здравето на работещите, една икономическа и социална инвестиция за всеки бизнес.

  • Декларация СТМ
  • Жалби и възражения