Дейности

1. Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа

 • Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите ;
 • Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и-трудовия процес и определяне на изложените на риск лица ;
 • Подпомагане и съдействие при организиране на специализирани измервания: производствен микроклимат, инфрачервена радиация, електромагнитни п олета, прах, шум, вибрации – общи и локални, изкуствено и естествено осветление, токсични вещества, токсикологични, физиологични, психологични и ергономични изследвания и оценки на условията на труд на работните места;
 • Разработване на препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители;
 • Разработване на препоръки по отношение на избора и ефективността на средствата за колективна и лична защита;
2. Hаблюдение на здравното състояние на работниците и служителите при постъпване на работа и текущо в хода на трудовата дейност и анализ на връзката му с извършваната работа

 • Определяне на периодичността и организиране на задължителните медицински прегледи на работниците, съобразно степента на потенциалния здравен риск ;
 • Ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на: резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временната и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм ;
 • Оформяне на досиета за здравното състояние на работниците и служителите, съгласно чл. 28, ал. 2 от Наредба № 14 на МЗ (ДВ, бр. 95/1998г. , включващо:
  – Изготвяне на заключения за годността на работника или служителя да изпълнява даден вид работа.
  – Изготвяне на заключения за здравословното състояние на работника или служителя при прекратяване на трудовите правоотношения.
  – Консултативна дейност по Наредбта за трудоустрояването (на лица с намалена трудоспособност и брменни работнички и служителки), професионалните заболявания и др;
3. Разработване на програма и участие в обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа и правилата за първа помощ самопомощ и взаимопомощ.

 • Обучение на рьководння персонал, комитетите (групите) по условията на труд, на работници и служители, за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес;
 • Обучение на работниците и служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ ;
 • Предоставяне информация на работниците и служителите за здравните рискове, свързани с работата им и резултатите от профилактичните прегледи и изследвания;
 • Даване индивидуални съвети на работниците и служителите във връзка със здравето и безопасността им при работа.