Обучение

СТМ към “Ястреб Инвест” ООД, Ви предлага:

ОБУЧЕНИЕ по ЗБУТ
По следните теми:

  • Промени в нормативната уредба, законови и подзаконови нормативни актове.
  • Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ /ДВ, бр.102/2009г./
  • Държавна политика за осигуряване на ЗБУТ. Фирмена политика за осигуряване на ЗБУТ. Права и задължения и отговорности на участниците в трудовия процес.
  • Наредба за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларация по чл. 15, ал. 1от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
  • Контролна дейност по осигуряване на ЗБУТ.

Място на провеждане:

зала в гр. Бургас
Хотелски комплекс “Галина Палас”.

Записвания на телефон:

056 812 985
+359 884 541 007