Предимства на СТМ

Уважаеми Работодатели, съгласно закона Вие сте изцяло отговорни за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във Вашата фирма и всички разходи за това са данъчно признати и са за Ваша сметка /чл.14 и чл.16, ал.3 от ЗЗБУТ/.

Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работници или служители по трудово правоотношение, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места. (чл.14/1/ от Закона за здравословни и безопасни условия на труд – Д.В. бр.124 от 23.12.1997 г.)

  • Намаляване разходите за обезщетения и компенсации при трудови злополуки и професионални заболявания.
  • Намаляване разходите за плащане на отсъствия от работа поради заболявания с временна нетрудоспособност.
  • Намаляване разходите за медицинско обслужване.
  • Повишаване производителността на труда.
  • Повишаване на конкуретноспособността на фирмата Ви.
  • Повишаване качеството на продукцията.
  • По-добро здраве и по-добро качество на живот за Вашите работници и служители.
  • По-добра удовлетвореност от труда.
  • Повишаване на мотивацията на работниците и служителите.