Съвети

Различни съвети, които ще са в помощ на работодателя и неговите служители:

  • 1. Уважаеми работодатели, Напомняме Ви, че е необходимо да проверите и планирате актуалността на удостоверенията за проведено обучение по безопасност и здраве при работа, съгласно изискванията на Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  • 2. Напомняме Ви, че до края на месец април е срока за подаване на нова Декларация по Чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ в Териториална дирекция “Инспекция по труда”, която се подава в случай, че във фирмата има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране или подаване на Уведомление за неподаване на Декларация на основание Чл.15, ал.3 от ЗЗБУТ.