ДКЦ ЕЛ-МАСРИ

Първото частно здравно заведение в Бургас

ДКЦ ЕЛ-МАСРИ

Първото частно здравно заведение в Бургас

ДКЦ ЕЛ-МАСРИ

Първото частно здравно заведение в Бургас

ДКЦ ЕЛ-МАСРИ

Първото частно здравно заведение в Бургас

СТМ ЕЛ-МАСРИ

ЗА ДКЦ ЕЛ-МАСРИ

Диагностично консултативен център „Ел-Масри” предлага висококвалифицирани медицински услуги в акушерство и гинекология, вътрешни болести, нервни болести, очни болести, УНГ- болести, кардиология, функционална диагностика, образна диагностика и лаборатория. Здравното заведение разполага със стационар за краткосрочно наблюдение и лечение на пациенти с модерно обзаведени болнични стаи със самостоятелен санитарен възел, както и специално оборудвани стаи за интензивно наблюдение.

д-р Зияд Ел-Масри
президент
Туфик Ел-Масри
мениджър на ДЦ “Ел-Масри” 
Мария Луиза Ел-Масри
мениджър на ДКЦ “Ел-Масри”

ЗА СТМ ЕЛ-МАСРИ

Службата по трудова медицина “Ел-Масри” е регистрирана с Удостоверение № 612 от 30.11.2016 г. на основание чл. 25, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, подадено заявление с вх. № 26 – ТМ – 14/11.11.2016 г. и Заповед № РД 01 – 54/27.03.2014 г. на министъра на здравеопазването.

Вашите задължения, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, ще бъдат изпълнени качествено от квалифицирани специалисти и експерти по трудова медицина и техническа безопасност.

СВЪРЖИ СЕ С
ДКЦ ЕЛ-МАСРИ

Напред >

СВЪРЖИ СЕ СЪС
СТМ ЕЛ-МАСРИ

Напред >